Τα Θέματα Της 42ης Συνεδρίασης Του Δημοτικού Συμβουλίου

Στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 28-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, θα συζητηθούν στην με αρ.42 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα:
1. Παρατάσεις Μισθωμάτων του Δήμου Φυλής.
2. Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την Εκμίσθωση Ακινήτων (Π.Δ. 270/81 άρθρο 1 παρ.1) έτους 2019.
3. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.
4. Αποζημίωση, μείωση καταβολής ποσού ύδρευσης και διαγραφή οφειλών σε δημότες μας λόγω υπαιτιότητας του Δήμου μας.
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Απολογισμού, Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων χρήσεως, προσαρτήματος Ισολογισμού) του ΝΠΔΔ «Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΛΗΣ» του Δήμου Φυλής για την ετήσια χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2017.