Υποχρεώνει η κυβέρνηση τους Δημάρχους για Απαλλαγή τροφείων από Παιδικούς Σταθμούς

Αρκετοί δήμοι έχουν πάρει ήδη σχετικές αποφάσεις

αλλά ο δικός μας Δήμος

παρά τις αλλεπάλληλες προτάσεις της παράταξης του Κουλοχέρη σφύριζε αδιάφορα.

Η παράταξη Κουλοχέρη έχει καταθέσει στον Δήμαρχο

από 16/3 αίτημα

για την απαλλαγή από την καταβολή τροφείων των οικογενειών, των οποίων τα βρέφη και τα νήπια φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Φυλής.

ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΡΟΦΕΙΑ

 

 

Όμως αναγκαστικά σύμφωνα με με την ΠΝΠ η απαλλαγή

τροφείων από παιδικούς σταθμούς και υπηρεσίες με αντίτιμο ισχύει υποχρεωτικά για όλους τους Δήμους.

 

Σύμφωνα με την ΠΝΠ που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 84 της 13ης Απριλίου 2020 τέυχος Β’ και άρθρο εικοστό έκτο με τίτλο “Απαλλαγή γονέων από τροφεία δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών και από αντίτιμο ανταποδοτικών υπηρεσιών

Από τις 11 Μαρτίου 2020, γονείς που έχουν τέκνα σε δημοτικούς βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς,

των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά δυνάμει των αποφάσεων που εκδίδονται κατ ́ εξουσιοδότηση των διατάξεων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α ́ 76), απαλλάσσονται από την προβλεπόμενη μηνιαία οικονομική συμμετοχή (τροφεία) για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους.

 

Από τις 11 Μαρτίου 2020 απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου οι δημότες που κάνουν χρήση υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα με αντίτιμο, για όσο χρονικό διάστημα είναι ανέφικτη η παροχή των υπηρεσιών αυτών λόγω της λήψης μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2020.

 

Σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό πρώτο
Κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού ΟΤΑ αμειβόμενου με την καταβολή αντιτίμου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες

Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με σύμβαση μίσθωσης έργου, που έχει προσληφθεί σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α ́ 85) και την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2725/1999 (Α ́ 121), το οποίο υπηρετεί στους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού και στα νομικά τους πρόσωπα, κατά το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών στο πλαίσιο λήψης μέτρων προς αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID 19, και το οποίο απασχολείται σε άλλη υπηρεσία του ίδιου νομικού προσώπου ή σε άλλη υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου αυτού,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετι- κού Περιεχομένου (Α ́ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α ́ 76), σε περίπτωση αδυ- ναμίας είσπραξης αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών από τους φορείς,

καλύπτεται από λοιπά μη ειδικευμένα έσοδα ή και μη ειδικευμένο χρηματικό υπόλοιπο του οικείου ΟΤΑ.

Η δαπάνη μισθοδοσίας για κάθε μήνα απασχόλησης υπολογίζεται επί του μέσου όρου των τριών (3) τελευταίων μηνών προ της αναστολής λειτουργίας.

Από την εφαρμογή της παρούσας δεν δύναται να προέλθει καθ ́ οιονδήποτε τρόπο άμεση ή έμμεση επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

ΠΗΓΗ https://www.myota.gr

%d bloggers like this: