102 σχολικές καθαρίστριες αλλά αναμένουμε την επίσημη ανακοίνωση από το Δήμο!

Στις 7 Αυγούστου εκδόθηκε το  ΦΕΚ  B 3324 – 07.08.2020 (ΚΥΑ υπ. αριθμ. 50175) στο οποίο ορίζονται όλες οι διαδικασίες, καθώς και τα κριτήρια για τις προσλήψεις καθαριστών/καθαριστριών στις σχολικές μονάδες.Οι προσλήψεις γίνονται με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΑΧ).

Ο Δήμος Φυλής θα προσλάβει 102 καθαρίστριες,

8 σε πλήρη απασχόληση και 94 σε μερική 

απασχόληση.

Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διενεργείται μέσω των οικείων δήμων, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, βάσει αιτήματος που υποβάλλεται από τον οικείο Δήμο. Με την ως άνω εγκριτική απόφαση της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 καθορίζονται οι θέσεις ή/και ανθρωποώρες ανά Δήμο, αφού ληφθεί υπόψη το προσωπικό που απασχολήθηκε κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος, υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έργου και οι ώρες απασχόλησης του προσωπικού αυτού.

Το προσωπικό προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος και ωραρίου ανάλογου με τις ανάγκες του κάθε φορέα.

 

Διαδικασία πρόσληψης

Για την εκκίνηση της διαδικασίας πρόσληψης εκδίδεται ανακοίνωση από τον οικείο Δήμο, τουλάχιστον έναν μήνα πριν την έναρξη του διδακτικού έτους, η οποία αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου, για πέντε (5) ημέρες.

Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η ανωτέρω ανακοίνωση λαμβάνει χώρα μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου και όπου στο παρόν άρθρο αναφέρεται προθεσμία πέντε (5) ημερών, κατά την πρώτη εφαρμογή θα τηρηθεί προθεσμία τριών (3) ημερών.

Μοριοδότηση

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν μόρια για την κατάταξή τους από τη βαθμολόγηση των κατωτέρω κριτηρίων:

α) Εμπειρία

β) Πολυτεκνία

γ) Τριτεκνία

δ) Ανήλικα τέκνα

ε) Μονογονεϊκή οικογένεια

στ) Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδερφού ή συζύγου

ζ) Ηλικία

 

Λίγες ήμερες πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά και δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση από το Δήμο για την διαδικασία πρόσληψης.

Για ποιο λόγο;

 

Πως θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενες;

 

Έκτος ….εάν …. έχουν βρει ήδη τις 102 καθαρίστριες μεταξύ τους.

Κυκλοφορεί ένα sms που αναφέρει ότι όποιος επιθυμεί να περάσει από το Πρωτόκολλο του Δήμου.

 

Να το θεωρήσουμε σαν επίσημη ανακοίνωση του Δήμου; 

 

 

%d bloggers like this: