170.045,29 Ευρώ Έκτακτη Επιχορήγηση στο Δήμο Φυλής προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.”.

Έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας συνολικού ποσού ύψους
50.000.000,00€

για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους λόγω της μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που
εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του κορονοϊού
και για τον περιορισμό της διασποράς του, προκειμένου να καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές τους
ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19

καθώς και λοιπές δαπάνες
τους.

Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ επιχορηγείτε με  170.045,29 !!!!!!!!!

%d bloggers like this: