28η Οκτωβρίου: Το «Έπος του Σαράντα» μέσα από σπάνιες φωτογραφίες

28 Οκτωβρίου 1940

 

 

Πρώτες ώρες του πολέμου. Ο Μεταξάς βγαίνει από το στρατηγείο που είναι εγκατεστημένο στη «Μεγάλη Βρετανία»

(Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα).

«Προς τον Ελληνικόν λαόν.

Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της.

Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία, μη αναγνωρίζουσα εις ημάς το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Ελληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωϊνήν την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους, κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι, προς κατάληψιν αυτών, η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωϊνήν.

Απήντησα εις τον Ιταλόν πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο, ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.

Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας, την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας.

Όλον το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον.

Αγωνισθήτε διά την πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας και τας ιεράς μας παραδόσεις.

Νυν υπέρ πάντων ο αγών.

Ι. Μεταξάς»

 

Αθήνα, 28 Οκτωβρίου 1940.

Οι Αθηναίοι χαιρετίζουν με διαδήλωση την απόρριψη του ιταλικού τελεσιγράφου

(Αρχείο Νίκου Πολίτη).

 

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 1940. Αναχώρηση για το μέτωπο την επομένη του «Όχι»

(Αρχείο Νίκου Πολίτη).

 

Αναχώρηση Ελλήνων στρατιωτών

για το αλβανικό μέτωπο

(Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Αρχείο Ι. Μεταξά, Αθήνα).

 

 

Καθ’ οδόν προς το ελληνοαλβανικό μέτωπο.

Φωτογραφία της Μαρίας Χρουσάκη

(Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Αθήνα).

 

 

Γυναίκες της Πίνδου

κατά τη διάνοιξη δρόμου στα απρόσιτα ηπειρωτικά βουνά

(Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα).

 

Η συμβολή των γυναικών στον Ελλληνοϊταλικό Πόλεμο, όπως αποτυπώθηκε σε αφίσα της εποχής

(Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Αθήνα).

Αφίσα της εποχής του Ελληνοϊταλικού Πολέμου

(Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Αθήνα).

 

Αφίσα της εποχής του Ελληνοϊταλικού Πολέμου

(Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Αθήνα).

 

ΠΗΓΗ:https://www.kathimerini.gr/100yk-3